Гарантия

UA

Гарантія

1) На які товари надається гарантія.

На всі товари в нашому магазині Кул хаус надається гарантія, яка підтверджує зобовязання по відсутності в товарі заводських дефектів. Гарантія надається на 18 місяців. Підтвердженням гарантійних зобовязань служить гарантійний талон фабрики виробника.

Будь ласка, перевірте комплектність і відсутність дефектів у товарі при його отриманні (комплектність визначається описом виробу або посібником з його експлуатації).

2) У яких випадках гарантія не надається?

Сервісний центр може відмовити в гарантійному ремонті якщо:

2.1 немає соотвествующих штрихкодів на пачці товару

 2.2 є механічні або інші пошкодження, які виникли внаслідок умисних або необережних дій     покупця або третіх осіб

2.3 порушені правила використання, викладені в експлуатаційних документах

2.4 неправильно заповнений гарантійний талон

2.5 в разі якщо була проведена не якісна збірка і транспортування з вини покупця. Зборку повинні проводити кваліфіковані спеціалісти, у разі якщо зборку провела особа, яка не має кваліфікації, интернет магазин не відповідає за якість зібраних меблів

2.6 Гарантійні зобовязання не поширюються на наступні несправності:

природній знос 

2.7 випадкові пошкодження, завдані клієнтом або пошкодження, що виникли внаслідок     недбалого ставлення або використання

2.8 пошкодження в результаті стихійних лих (природних явищ)

2.9 ушкодження, викликані використанням товару не за призначенням або з порушенням     правил експлуатації

3) Куди звертатися за гарантійним обслуговуванням.

Гарантійним обслуговуванням займаються фабрики виробники.

Адреси та телефони сервісних центрів ви можете знайти на гарантійному талоні

Право на безкоштовне гарантійне обслуговування дає гарантійний талон, в якому зазначаються: 

Модель 

серійний номер

гарантійний термін

дата продажу товару

Будь ласка, зберігайте його протягом усього терміну експлуатації.

Термін ремонту визначається авторизованим СЦ, в разі виникнення проблем з сервіс-партнером, ви можете звернутися до точки продажу. 


 RU

Гарантия

1) На какие товары предоставляется гарантия?

На  все товары в нашем магазине Кул хаус предоставляется гарантия, подтверждающая обязательства по отсутствию в товаре заводских дефектов. Гарантия предоставляется на 18 месяцев. Подтверждением гарантийных обязательств служит гарантийный талон фабрики производителя.

Пожалуйста, проверьте комплектность и отсутствие дефектов в товаре при его получении (комплектность определяется описанием изделия или руководством по его эксплуатации).

2) В каких случаях гарантия не предоставляется?

Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте если:

         2.1 нет соотвествующих штрихкодов на пачке товара

         2.2 есть механические или иные повреждения, которые возникли вследствие умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц

         2.3 нарушены правила использования, изложенные в эксплуатационных документах

         2.4 неправильно заполнен гарантийный талон

         2.5 в случае если была произведена не качественная сборка и транспортировка по вине покупателя.Сборку должны проводить квалифицированные специалисты, в случае если cборку провела лицо, не имеет квалификации, интернет магазин не отвечает за качество собранной мебели

2.6 Гарантийные обязательства не распространяются на следующие неисправности:

         естественный износ

         2.7 случайные повреждения, причиненные клиентом или повреждения, возникшие вследствие небрежного отношения или использования 

         2.8 повреждения в результате стихийных бедствий (природных явлений)

         2.9 повреждения, вызванные использованием товара не по назначению или с нарушением правил эксплуатации

3) Куда обращаться за гарантийным обслуживанием?

Гарантийным обслуживанием занимаются фабрики производители. 
Адреса и телефоны сервисных центров вы можете найти на гарантийном талоне

Право на бесплатное гарантийное обслуживание дает гарантийный талон, в котором указываются:  

модель

 серийный номер 

гарантийный срок

дата продажи товара

Пожалуйста, сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Срок ремонта определяется авторизованным СЦ, в случае возникновения проблем с сервис-партнером, вы можете обратиться в точку продажи.